sursa foto:  bursa.ro

Guvernul a dat undă verde! Se dublează parcul auto la ANPC! Protecția Consumatorilor cumpără peste 150 de mașini, dar și barcă, pentru 10 persoane, cu motor!

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, aflată sub comanda lui Horia Constantinescu, se pregătește să achiziționeze peste 150 de mașini.

Practic, asta înseamnă dublarea parcului auto al ANPC. Proiectul de Hotărâre de Guvern a fost adoptat în ședința de miercuri, conform verificărilor făcute de Bugetul.ro.

În prezent, ANPC are 120 de vehicule și autospecială blindată și își va majora flota la 273 de autoturisme, la care se adaugă și o ambarcațiune cu motor care va avea o capacitate de 10 locuri.

Despre dublarea parcului auto al ANPC a scris, marți, Economedia.

Ce prevede proiectul de HG adoptat de Guvern

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 18 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) literele u), y), cc) și dd) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„u) primeşte şi rezolvă, inclusiv prin intermediul aplicațiilor electronice sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, precum şi sesizările persoanelor fizice cu privire la încălcarea drepturilor consumatorilor;„

„ y) stabileşte şi percepe tarife pentru autorizarea persoanelor fizice și juridice, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietre prețioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”

„cc) autorizează operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;”

„ dd) stabilește şi înregistrează mărcile utilizate pentru marcarea metalelor preţioase, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La articolul 3 alineatul (1), după litera ll) se introduce o nouă literă, lit. mm), cu următorul cuprins:
mm) asigură luarea măsurilor pentru interzicerea introducerii pe piaţă a produselor care prezintă un risc grav, sunt neconforme sau periculoase, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/2023 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.020 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieţei şi conformitatea produselor şi de modificare a Directivei 2004/42/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 şi (UE) nr. 305/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

3. La articolul 6, alineatele (1) și (6) – (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“(1) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui, se pot organiza şi alte servicii, compartimente sau birouri. Prin ordin al presedintelui se pot organiza și colective temporare, din personalul Autorității și al structurilor subordonate.

„ (6) În structura Autorităţii funcţionează Direcţia Laboratoare Larex.”

(61 ) Laboratorul pietre preţioase, proces Kimberley şi încercări metale preţioase, organizat la nivel de birou, funcționează în cadrul Direcției Metale Prețioase, Pietre Prețioase și Proces Kimberley.

“ (7) Autoritatea prin personalul desemnat din cadrul direcțiilor, serviciilor, compartimentelor sale îndrumă şi controlează activitatea tuturor structurilor teritoriale subordonate şi desfăşoară acţiuni de control pe întreg teritoriul ţării, în baza sarcinilor şi atribuţiilor stabilite de preşedinte.”

„(8) Autoritatea prin conducere și prin personalul desemnat din cadrul direcțiilor, serviciilor, compartimentelor sale, verifică și urmăreşte modul de realizare a atribuţiilor încredinţate structurilor teritoriale subordonate şi stabileşte toate măsurile pentru optimizarea activităţii acestora, inclusiv a activității de supraveghere şi control.„

„(9) Personalul desemnat din cadrul direcțiilor, serviciilor, compartimentelor Autorităţii are atribuţii de supraveghere, inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe întreg teritoriul ţării. „

4. La articolul 7, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (7) Activitatea Centrului European al Consumatorilor România (ECC România) este desfăşurată de o structură formată din personal contractual, în cadrul Autorităţii.”

5. Articolul 12, se modifică și va avea următoul cuprins:
„Art. 12. – (1) Parcul auto necesar desfășurării activităților de supraveghere, control, investigaţii și transport probe laboratoare, este de 273 de autoturisme operative, o autospecială blindată pentru transportul de valori precum și o ambarcațiune cu motor pentru transport persoane de 10 locuri.

(2) Suplimentarea parcului auto existent se realizează în limita fondurilor alocate cu această destinație în buget.”

6. Anexele nr.1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. Încadrarea în numărul maxim de posturi şi în noile structuri organizatorice se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE – IONEL CIUCĂ

 

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare