sursa foto:  anp.gov.ro

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial! Majorare de 75% din salariu pentru munca suplimentară în 2022, pentru polițiștii din penitenciare

Vești importante pentru polițiștii din penitenciare! Ordinul care prevede o majorare de 75% din salariu pentru munca suplimentară în 2022, pentru polițiștii din penitenciare, a fost publicat în Monitorul Oficial.

Documentul este semnat de ministrul Justiției, Cătălin Predoiu.

Bugetul.ro vă prezintă Ordinul nr. 2.017/C/2022:

Ordinul nr. 2.017/C/2022 privind condiţiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcţie pentru munca suplimentară prestată în anul 2022, peste programul normal de lucru, de către poliţiştii de penitenciare

În temeiul prevederilor art. II alin. (3), (5), (6) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, în conformitate cu dispoziţiile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. (1) Munca suplimentară prestată în anul 2022, peste programul normal de lucru, de către poliţiştii de penitenciare, care nu se poate compensa prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare, se plăteşte cu drepturile salariale corespunzătoare pentru orele prestate peste programul normal de lucru la care se adaugă o majorare de 75% din salariul de funcţie, proporţional cu orele efectiv prestate peste programul normal de lucru.

(2) Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Prestarea muncii suplimentare se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind programul de lucru şi formele de organizare a acestuia.

(4) Ordonatorii de credite din sistemul administraţiei penitenciare au obligaţia de a dispune măsuri pentru compensarea cu timp liber corespunzător a orelor prestate peste programul normal de lucru, în condiţiile legii, şi pentru asigurarea cu prioritate a perioadei de repaus necesare refacerii capacităţii de muncă a personalului propriu care a prestat muncă suplimentară.

Art. 2. Munca suplimentară se determină astfel: total timp de muncă lucrat conform prezenţei din pontaj – fondul de timp individual = munca suplimentară.

Fondul de timp individual se determină după următoarea formulă:

Fti = Ftl – Fta,
din care:

Fti = fondul de timp individual;

Ftl = fondul de timp al lunii stabilit ca număr de zile lucrătoare din lună x durata programului normal de muncă;

Fta = fondul de timp corespunzător zilelor absente de la serviciu, stabilit ca număr de zile lucrătoare de absenţă x durata programului normal de muncă.

Art. 3. În cazul poliţiştilor de penitenciare pentru care durata programului normal de muncă este stabilită prin dispoziţii legale specifice, se aplică aceste dispoziţii, evidenţierea orelor suplimentare efectuându-se potrivit acestor reglementări.

Art. 4. Timpul liber corespunzător se acordă pentru munca suplimentară prestată şi presupune că pentru numărul de ore suplimentare lucrate peste timpul normal de lucru se acordă acelaşi număr de ore libere plătite.

Art. 5. (1) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la art. 1 alin. (1), majorarea se plăteşte odată cu plata drepturilor salariale din luna următoare expirării termenului.

(2) Majorarea se stabileşte proporţional cu orele prestate peste programul normal de lucru şi se determină pe baza raportului dintre salariul de funcţie şi durata timpului normal de lucru din luna în care s-a desfăşurat munca suplimentară.

Art. 6. (1) Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru se poate plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, în scris, cu aprobarea ordonatorului de credite, fără a se depăşi 180 de ore anual; dispoziţia scrisă cuprinde intervalul de prestare a muncii suplimentare şi poate avea caracter individual sau colectiv, în acest din urmă caz urmând a fi nominalizate toate persoanele cărora li se aplică.

(2) În cazuri cu totul deosebite, munca suplimentară se poate efectua şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite şi cu acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii, precum şi cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.

(3) În situaţii excepţionale, dispoziţia prevăzută la alin. (1) poate fi verbală, dar se consemnează în scris, în prima zi lucrătoare de la data transmiterii dispoziţiei verbale.

Art. 7. (1) Plata majorării se efectuează astfel încât să se încadreze în limita de 3% din suma salariilor de funcţie, salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a salariilor de comandă de la nivelul bugetului centralizat al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(2) În aplicarea alin. (1), lunar, până pe data de 15 a fiecărei luni, ordonatorii de credite din sistemul penitenciar analizează influenţa bugetară a majorării de 75% aferente orelor suplimentare efectuate în luna anterioară şi dispun măsuri în vederea încadrării în limita de 3% din suma salariilor de funcţie, salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a salariilor de comandă aferente lunii în care a fost prestată munca suplimentară.

(3) Pentru plata orelor suplimentare efectuate şi nerecuperate în termen de 60 de zile, lunar, vor fi solicitate fondurile necesare, cu ocazia deschiderilor de credite bugetare, în condiţiile respectării prevederilor alin. (2); în acest sens, ordonatorii de credite vor completa şi transmite la Administraţia Naţională a Penitenciarelor situaţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Lunar, cu ocazia centralizării solicitărilor de deschidere de credite bugetare, Administraţia Naţională a Penitenciarelor verifică dacă fondurile solicitate pentru plata majorării de 75% aferentă orelor suplimentare preconizate a se achita se încadrează în limita de 3% din suma salariilor de funcţie, salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a salariilor de comandă, la nivelul fiecărei unităţi, şi repartizează fondurile deschise cu această destinaţie.

(5) Plata lunară a orelor suplimentare se efectuează de către fiecare ordonator de credite, cu încadrarea în limita plafonului de 3% şi în bugetul aprobat; după efectuarea plăţii, ordonatorii de credite vor completa şi transmite la Administraţia Naţională a Penitenciarelor situaţia privind orele prestate peste programul normal de lucru (ore suplimentare) şi plata acestora, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(6) Fondurile disponibile pentru majorarea de 75% rămase până la atingerea limitei de 3% stabilite la nivelul bugetului centralizat al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pot fi repartizate pentru plata orelor suplimentare neachitate, comunicate conform situaţiei din anexa nr. 2, în situaţii de excepţie apreciate ca atare de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în temeiul notei justificative prezentate de către unităţile care se confruntă cu astfel de împrejurări.

Art. 8. (1) Ordonatorii de credite desemnează persoanele din fiecare structură cu atribuţii de întocmire a fişei individuale de evidenţă a orelor suplimentare, modelul fişei fiind stabilit potrivit anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Lunar, pentru poliţiştii de penitenciare din sistemul administraţiei penitenciare faţă de care s-a dispus efectuarea muncii suplimentare se deschid fişe individuale de evidenţă a muncii suplimentare, documente care se închid la sfârşitul fiecărei luni, cu aprobarea ordonatorului de credite.

(3) Fişele individuale vor evidenţia distinct munca suplimentară prestată în zilele lucrătoare, faţă de munca suplimentară efectuată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează; fişele se păstrează şi se arhivează de către compartimentul emitent, alături de pontajele lunare.

(4) Pontatorii introduc datele din fişele individuale în programul informatic de pontaj la sfârşitul fiecărei luni, după aprobarea acestora de către ordonatorul de credite.

Art. 9. (1) Plata majorării se face pe baza centralizatorului lunar al personalului care a prestat muncă suplimentară necompensată cu timp liber corespunzător, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Centralizatorul lunar prevăzut la alin. (1) se întocmeşte de şeful ierarhic nemijlocit, se aprobă de ordonatorul de credite şi se comunică structurii financiar-contabile, până la data de 5 a lunii în care se face plata.

(3) Centralizatorul lunar va fi însoţit de o notă justificativă întocmită de şeful ierarhic nemijlocit şi aprobată de ordonatorul de credite, în care se vor specifica motivele pentru care nu a fost posibilă acordarea timpului liber corespunzător.

Art. 10. Ordonatorii de credite şi şefii de structuri din unităţile penitenciare răspund de utilizarea eficientă a resurselor umane şi de timp, urmărindu-se limitarea muncii suplimentare prestate, fără afectarea gradului de siguranţă a misiunilor şi în condiţiile respectării Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Art. 11. Pentru orele suplimentare efectuate la nivelul fiecărui ordonator de credite şi a căror plată nu se poate face întrucât s-ar depăşi plafonul de 3% ori nu sunt întrunite condiţiile pentru alocarea de fonduri suplimentare potrivit art. 7 alin. (6), rămân aplicabile prevederile art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare.

Art. 12. Dispoziţiile prezentului ordin nu aduc atingere prevederilor care reglementează acordarea majorării prevăzute de lege pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, care se aplică în mod corespunzător, cele două tipuri de muncă având regim juridic specific fiecăruia, evidenţa timpului lucrat ţinându-se distinct pentru fiecare dintre acestea.

Art. 13. (1) Pentru poliţiştii de penitenciare ale căror raporturi de serviciu încetează sau sunt suspendate, plata majorării pentru munca suplimentară prestată pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzător până la data emiterii actului administrativ se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale cuvenite.

(2) Pentru poliţiştii de penitenciare din sistemul administraţiei penitenciare detaşaţi, plata majorării pentru munca suplimentară prestată, pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzător până la data emiterii actului administrativ de detaşare, se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale, de către ordonatorul de credite de unde se detaşează.

Art. 14. Prevederile art. 1-13 se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor de penitenciare încadraţi în Ministerul Justiţiei.

Art. 15. Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 16. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul justiţiei,
Marian-Cătălin Predoiu
Bucureşti, 10 mai 2022.

Nr. 2.017/C.

ANEXA Nr. 1

Ministerul Justiţiei/Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Unitatea . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

Aprob.
Ordonator de credite,
. . . . . . . . . .

SITUAŢIE
privind necesarul de fonduri pentru plata orelor prestate peste programul normal de lucru şi necompensate cu timp liber corespunzător în termen de 60 de zile
luna . . . . . . . . . ./anul . . . . . . . . . .

Unitatea Baza de calcul pentru limita de 3% din suma salariilor de funcţie, salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a salariilor de comandă Cuantum-limită de 3% Total contravaloare ore suplimentare preconizate a se achita Contravaloare cuantum majorare 75%
1 2 3 = 2*3% 4 5
Director adjunct/Şef serviciu economico-administrativ,
. . . . . . . . . .
(grad/nume, prenume, funcţie, dată şi semnătură)
Contabil-şef,
. . . . . . . . . .
(grad/nume, prenume, funcţie, dată şi semnătură)
Întocmit
. . . . . . . . . .
(grad/nume, prenume, funcţie, dată şi semnătură)

ANEXA Nr. 2

Ministerul Justiţiei/Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Unitatea . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

Aprob.
Ordonator de credite,
. . . . . . . . . .

SITUAŢIE
privind orele prestate peste programul normal de lucru (ore suplimentare) şi plata acestora
luna . . . . . . . . . ./anul . . . . . . . . . .

Unitatea Nr. de ore suplimentare efectuate Nr. de ore suplimentare efectuate care au fost compensate cu timp liber în termen de 60 de zile, potrivit legii Nr. de ore suplimentare efectuate care nu au fost compensate cu timp liber în termen de 60 de zile, potrivit legii Total contravaloare număr de ore suplimentare achitate Cuantum majorare 75% aferent numărului de ore suplimentare achitate Total contravaloare ore suplimentare neachitate Cuantum majorare 75% aferent numărului de ore suplimentare neachitate Cuantum- limită de 3% Fondurile disponibile pentru majorarea de 75% până la atingerea limitei de 3%
1 2 3 4 = 2 – 3 5 6 7 8 9 10 = 9 – 6 – 8
Director adjunct/Şef serviciu economico-administrativ,
. . . . . . . . . .
(grad/nume, prenume, funcţie, dată şi semnătură)
Contabil-şef,
. . . . . . . . . .
(grad/nume, prenume, funcţie, dată şi semnătură)
Întocmit
. . . . . . . . . .
(grad/nume, prenume, funcţie, dată şi semnătură)

ANEXA Nr. 3

Ministerul Justiţiei/Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Unitatea . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

Ordonator de credite,
. . . . . . . . . .

FIŞĂ INDIVIDUALĂ
de evidenţă a orelor suplimentare
pe luna . . . . . . . . . .

Date de identificare: gradul profesional/numele şi prenumele/funcţia

Compartimentul în care este încadrat conform statului de organizare şi funcţionare

Compartimentul în care îşi desfăşoară efectiv activitatea (permanent/temporar)

Nr. crt. Data şi intervalul de timp Nr. de ore suplimentare efectuate Nr. de ore suplimentare efectuate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează Nr. de ore suplimentare efectuate în alte zile decât zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează Activitatea desfăşurată în intervalul de timp* Numărul şi data dispoziţiei de efectuare a orelor suplimentare, aprobate de ordonatorul de credite, numele şi prenumele superiorului care a dispus efectuarea acestora Semnătura funcţionarului Timp liber acordat în compensare
1 2 3 (4 + 5) 4 5 6 7 8 9
1.
2.
3.

* Se completează detaliat activitatea efectuată.

Nr. total de ore suplimentare efectuate în anul curent: . . . . . . . . . .

Avizat şef ierarhic
. . . . . . . . . .
(grad/nume, prenume, funcţie, dată şi semnătură)
Întocmit (persoana desemnată de ordonator)
. . . . . . . . . .
(grad/nume, prenume, funcţie, dată şi semnătură)

ANEXA Nr. 4

Ministerul Justiţiei/Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Unitatea . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

Ordonator de credite,
. . . . . . . . . .
Certific îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. II alin. (3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021, cu modificările ulterioare
Şeful sectorului/compartimentului de muncă
. . . . . . . . . .
(semnătura)
Certific îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 7 din Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.017/C/2022
Contabil-şef/Director adj. economico-administrativ
. . . . . . . . . .
(semnătura)

CENTRALIZATOR
al orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru (muncă suplimentară) şi al orelor prestate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, necompensate cu timp liber corespunzător în termen de 60 de zile, care trebuie achitate
luna . . . . . . . . . ./anul . . . . . . . . . .

Nr. crt. Numele şi prenumele persoanei care a efectuat orele suplimentare Nr. de ore suplimentare prestate în alte zile decât zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează Nr. de ore suplimentare prestate în alte zile decât zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, compensate în 60 de zile Nr. de ore suplimentare prestate în alte zile decât zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, necompensate în 60 de zile Nr. de ore suplimentare prestate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează Nr. de ore suplimentare prestate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, compensate în 60 de zile Nr. de ore suplimentare prestate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, necompensate în 60 de zile Semnătura persoanei care a prestat munca suplimentară
TOTAL X X
Întocmit
Şef ierarhic nemijlocit,
. . . . . . . . . .
(grad/nume, prenume, funcţie, dată şi semnătură)

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare