sursa foto:  gds.ro

Casa de Pensii, anunț pentru beneficiari: ‘Plata se poate face prin toate modalitățile prevăzute’

Zilele, Casa Județeană de Pensii Gorj a făcut un anunț pentru beneficiari. Este vorba de acele persoane care beneficiază de ajutorul de deces.

Casa Județeană de Pensii Gorj reamintește că plata ajutorului de deces se poate face prin toate modalitățile prevăzute: în numerar, prin casieria instituției, cu mandat la domiciliul solicitantului, prin intermediul serviciilor poștale, și în contul bancar al beneficiarului.

Anunțul Casei de Pensii Gorj:

„ANUNȚ PRIVIND MODALITATEA DE PLATĂ A AJUTORULUI DE DECES

Casa Județeană de Pensii Gorj reamintește celor ce beneficiază de ajutorul de deces că plata se poate face prin toate modalitățile prevăzute:

– în numerar, prin casieria instituției;
– cu mandat la domiciliul solicitantului, prin intermediul serviciilor poștale;
– în cont bancar.

Astfel, având în vedere contextul implementării strategiei de digitalizare la nivelul instituțiilor publice din România, Casa Județeană de Pensii Gorj, recomandă beneficiarilor săi încasarea ajutorului de deces prin cont bancar.

În aceste condiții, persoanele care fac dovada că au suportat cheltuielile de deces pentru un asigurat/pensionar/membru de familie al acestora, cu ocazia depunerii documentelor de acordare a ajutorului de deces, vor mai prezenta și un extras de cont cu codul IBAN al cărui titular este solicitantul.

CONDUCEREA C.J.P. GORJ”.

Valoarea ajutorului de deces

În anul 2023, valoarea ajutorului de deces, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, este de 6.789 de lei.

În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, valoarea ajutorului de înmormântare este de 3.395 de lei.

Conform Casei Naționale de Pensii Publice, ajutorul de deces se acordă în cazul decesului:

  • asiguratului;
  • pensionarului;
  • persoanei care se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv până la 7 ani în cazul copilului cu handicap, dacă anterior suspendării raportului de muncă sau de serviciu pentru acordarea acestui concediu, persoana era asigurată obligatoriu;
  • unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului;
  • unui membru de familie al persoanei aflate în concediu pentru creşterea copilului.

Beneficiari:

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului
Ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:
    • soţul supravieţuitor;
    • copilul;
    • părintele;
    • tutorele;
    • curatorul;
    • oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.
În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului
Ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.
Membru de familie, în sensul legii, poate fi:
    • soţul/soţia;
    • copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani;
    • părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

În situaţia în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.

Cuantumul ajutorului de deces:

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut.
Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către:
    • casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia;
    • instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Actele  necesare acordării ajutorului de deces, după caz, sunt:

    • cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11);
    • certificat de deces (original şi copie);
    • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
    • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
    • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
    • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
    • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
    • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.    • dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

Potrivit prevederilor Legii nr.9/2023, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor documentelor prevazute de legislația din domeniul de activitate al caselor teritoriale de pensii, fotocopierea gratuită a documentelor originale  fiind asigurată de instituțiile în cauză.

După efectuarea plăţii ajutorului de deces, plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligaţia de a înscrie pe verso-ul certificatului de deces original menţiunea „ACHITAT”, data, semnătura şi ştampila.

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare