sursa foto:  Guvernul Romaniei

Proiect făcut public de Ministerul Muncii! Guvernul pregătește majorarea salariilor pentru bugetari

Guvernul Nicolae Ciucă se pregătește să majoreze salariile bugetarilor, se arată într-un proiect de Ordonanță de Urgență făcut public de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Conform proiectului de OUG, din luna august, angajații Institutului Național de Statistică ar urma să beneficieze de o majorare salarială la nivelul anului 2022, în conformitate cu Legea Salarizării nr. 153/2017.

Totodată, din această lună, „cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie și indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021”.

În plus, „funcționarii publici din cadrul aparatului Ministerului Finanțelor, Ministerului  Muncii și Solidarităţii Sociale, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerului  Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului Investiţiilor şi  Proiectelor Europene, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației, Ministerului  Culturii, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Casei Naționale de Asigurări  de Sănătate și din instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea  acestora, funcționarii publici din cadrul aparatului Administrației Prezidențiale,  Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Justiției, precum și funcționarii  publici parlamentari din serviciile Parlamentului, cu excepția celor prevăzuți la pct.  1 şi 2, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază  de 15%”, se precizează în proiectul de OUG.

De asemenea, de o majorare de 15% vor beneficia și angajații din serviciile publice deconcentrate, precum și personalul contractual din anumite ministere.

Mai mult, personalul implicat în PNRR urmează să aibă parte de o majorare a salariului de bază, soldei de funcție/salariului  de funcție, indemnizației de încadrare cu până la 50%.

Proiectul de OUG făcut public de Ministerul Muncii:

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

Art. I. – Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri  publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie  2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după  cum urmează:  

 1. La articolul 16, alineatele (1), (8) și (105) se modifică și vor avea următorul  cuprins: 

”(1) Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de  proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în baza legilor pentru  ratificarea sau aprobarea acordurilor de împrumut adoptate de Parlamentul României și/sau în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, beneficiază de  majorarea salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție,  indemnizațiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în  care este implicat. Această majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat  activităților pentru fiecare proiect. 

(8) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile personalului care beneficiază de prevederile art.17 alin.(1)-(21) și demnitarilor, cu excepția funcțiilor de  președinte și vicepreședinte al consiliului județean și primar și viceprimar. 

(105) Condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei potrivit alin. (10) și  criteriile pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru  persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri  europene nerambursabile sau în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență se  realizează pe baza unui regulament-cadru elaborat de Ministerul Dezvoltării,  Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene,  care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.” 

 1. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(21),  cu următorul cuprins: 

”(21) Personalul prevăzut la art.5 alin.(1) din O.U.G. nr.155/2020 privind unele  măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar  României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în  cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările  ulterioare, beneficiază de majorarea salariului de bază, soldei de funcție/salariului  de funcție, indemnizației de încadrare cu până la 50%.” 

 1. La articolul 17, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul  cuprins: 

”(3) Majorarea prevăzută la alin. (1), (2) și (21) se acordă în baza criteriilor stabilite  prin hotărâre a Guvernului inițiată de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor  Europene. 

(5) Majorarea salariului de bază, soldei de funcţie/salariului de funcţie,  indemnizaţiei de încadrare prevăzută la alin. (1), (2) și (21) se acordă numai în  perioada cât persoana îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevăzute la alin.(1),  (2) şi (21). Majorarea prevăzută la alin.(21) nu poate depăși, cumulată cu majorările  prevăzute la alin.(1),(2) și (4), după caz, procentul maxim de 50% din salariul de  bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare.”. 

 1. La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin.(6), cu  următorul cuprins: 

“(6) Majorarea prevăzută la art.16 alin.(1) nu poate depăși, cumulată cu majorarea  prevăzută la alin.(4), procentul maxim de 50% din salariul de bază.”. 

 1. La articolul 38, după alineatul (44) se introduce un nou alineat, alin.(45), cu  următorul cuprins: 

”(45) Prin excepție de la prevederile alin. (4), personalul din cadrul Institutului  Național de Statistică precum și din cadrul direcțiilor regionale și județene de statistică beneficiază, începând cu luna august 2022, de salariile de bază prevăzute  de lege pentru anul 2022.” 

 1. La anexa nr. VIII, Capitolul I, litera A, punctul I, Nota de la litera c) paragraful  2 completează după cum urmează:  

„Salariul de bază de la nr. crt. 6 se aplică şi funcţiei de şef birou – personal  contractual din cadrul aparatului de lucru al Parlamentului, precum şi funcţiei de  consilier care exercită atribuţii de coordonator pe perioadă determinată, stabilită  prin hotărâre a Biroului permanent al Senatului sau al Camerei Deputaţilor, după  caz.”. 

 1. La anexa nr. VIII, Capitolul I, litera A, punctul I, punctul 3 de la Notă se  modifică și va avea următorul cuprins:  

„3. Funcționarii publici din cadrul aparatului Ministerului Finanțelor, Ministerului  Muncii și Solidarităţii Sociale, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerului  Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului Investiţiilor şi  Proiectelor Europene, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației, Ministerului  Culturii, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Casei Naționale de Asigurări  de Sănătate și din instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea  acestora, funcționarii publici din cadrul aparatului Administrației Prezidențiale,  Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Justiției, precum și funcționarii  publici parlamentari din serviciile Parlamentului, cu excepția celor prevăzuți la pct.  1 şi 2, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază  de 15%.” 

8.La anexa nr. VIII, Capitolul I, litera A, punctul I, după punctul 43 de la Notă se  introduce un nou punct, punctul 44, cu următorul cuprins:  

„44. Prevederile pct. 3 şi 4 se aplică în mod corespunzător şi personalului din cadrul  Institutului Național de Statistică.”. 

 1. La anexa nr. VIII, Capitolul I, litera A, punctul II, punctul 2 de la Notă se  modifică și va avea următorul cuprins:  

„2. Funcționarii publici din serviciile publice deconcentrate ale instituțiilor din  subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi  Pădurilor, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației, Ministerului Culturii,  Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Ministerului Muncii și Solidarităţii  Sociale, precum și din cadrul direcțiilor regionale și județene de statistică beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de  15%.” 

 1. La anexa nr. VIII, Capitolul II, litera A, punctul I, punctul 3 de la Notă se  modifică și va avea următorul cuprins:  

„3. Personalul contractual din cadrul aparatului Ministerului Finanțelor, Ministerului  Muncii și Solidarităţii Sociale, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerului  Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului Investiţiilor şi  Proiectelor Europene, Ministerului Sănătății, Ministerul Educației, Ministerului  Culturii, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Casei Naționale de Asigurări  de Sănătate și din instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, din cadrul aparatului Administrației Prezidențiale, Secretariatului General  al Guvernului, Ministerului Justiției, din serviciile Parlamentului, cu excepția celui  prevăzut la pct. 1 şi 2, precum și cu excepția personalului prevăzut la cap. II lit. A  pct. I subpct. 2.4 din prezenta anexă, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de  o majorare a salariului de bază de 15%.”  

 1. La anexa nr. VIII, Capitolul II, litera A, punctul I, după punctul 6 de la Notă  se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:  „7. Prevederile pct. 3 şi 4 se aplică în mod corespunzător şi personalului din cadrul  Institutului Național de Statistică”. 
 2. La anexa nr. VIII, Capitolul II, litera A, punctul III, punctul 2 de la Notă se  modifică și va avea următorul cuprins:  

„2. Personalul contractual din serviciile publice deconcentrate ale instituțiilor din  subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi  Pădurilor, Ministerului Muncii și Solidarităţii Sociale, Ministerului Sănătății,  Ministerului Culturii, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Ministerului  Educației, precum și din cadrul direcțiilor regionale și județene de statistică beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de  15%.” 

Art.II 

La articolul I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1202 din 18 decembrie 2021, cu modificările ulterioare, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (41) – (42), cu următorul cuprins: 

„(41) Prin excepţie de la prevederile alin.(1) și prin derogare de la prevederile art.38 alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna august 2022, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie și indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021. 

(42) Prin derogare de la prevederile art.38 alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna august 2022, pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, în perioada ianuarie-iulie 2022, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie și indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază aceste categorii de personal se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzut de Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna iulie 2022.”

Art. III 

Aplicarea prevederilor articolelor I și II se face cu încadrarea în cheltuielile de  personal aprobate prin buget, pe fiecare ordonator principal de credite. 

Art.IV 

Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

 1. După articolul 58 se introduce un nou articol, art. 581, cu următorul cuprins: „Art. 581. – (1) Detașarea sau transferul funcționarului public parlamentar se dispune doar în cadrul autorităților publice sau al instituțiilor publice cărora li se aplică prezenta lege. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin.(1), detaşarea sau transferul se poate dispune de pe funcția publică parlamentară şi pe o funcție publică generală, cu respectarea condițiilor legislației aplicabile statutului funcționarilor publici. (3) Vechimea minimă în specialitate necesară funcțiilor publice parlamentare de execuție în vederea detaşării sau transferului în condiţiile alin. (2) se stabileşte de către birourile permanente reunite ale celor două Camere, la propunerea secretarilor generali ai Camerei Deputaţilor şi Senatului, iar echivalarea acestora cu funcțiile publice generale este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege.” 

 1. După anexă se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta ordonanță de urgență. 

PRIM MINISTRU 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

ANEXĂ  

(Anexa nr. 2 la Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public  

parlamentar) 

Echivalarea funcţiilor publice parlamentare cu funcţii publice generale

Funcţia publică  

specifică din cadrul  Parlamentului  

României care se  

echivalează 

Nivelul  

funcţiei  

publice 

Nivelul  

studiilor  

necesare 

Funcţia publică  

generală cu care se  echivalează funcţia  publică specifică 

Consilier  

parlamentar/expert  parlamentar/consultant  parlamentar 

execuţie  Clasa I, studii  universitare  

de licenţă  

absolvite cu  diplomă de  

licenţă sau  

echivalentă 

Cu funcţiile publice de  execuţie de clasa I şi  clasa a II-a, conform  art. 392 alin. (1) şi (2)  din Ordonanţa de  

urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019 privind  Codul administrativ,  cu modificările și  

completările  

ulterioare 

Referent  execuţie  Cu funcţiile publice de  execuţie de clasa  

a II-a şi clasa a III-a,  conform art. 392 alin.  (2) şi (3) din  

Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului nr.  

57/2019 privind Codul  administrativ, cu  

modificările  

și completările  

ulterioare 

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare