sursa foto:  bursa.ro

Document. Cel mai așteptat proiect al lui Marcel Vela este gata! Ordonanța de Urgență privind înființarea Poliției Animalelor a primit avizele necesare

La jumătatea lunii septembrie, surse din Ministerul de Interne dezvăluiau, pentru Bugetul.ro, că pentru adoptarea Ordonanței de Urgență privitoare la înființarea Poliției Animalelor mai sunt de făcut câțiva pași.

Surse din MAI au spus, pentru Bugetul.ro, că, pentru înființarea Poliției Animalelor, „mai avem nevoie de câteva avize, plus cel de la Consiliul Legislativ”.

Acum, după alegerile locale, proiectul a intrat în linie dreaptă și urmează să fie adoptat la următoarea ședință de Guvern, după cum a precizat chiar ministrul Marcel Vela, pe pagina de socializare.

După cum se poate observa în imaginea de mai jos, Ordonanța de Urgență prin care se înființează Poliția Animalelor a primit inclusiv avizele de la MJLC, MFP, ANFP, MMPS, MLPDA.

Anunțul făcut duminică, 4 octombrie, de Marcel Vela

Joi, acum trei zile, în ședința Guvernului, MAI a supus dezbaterii, în primă lectură, OUG privind înființarea Poliției Animalelor.
OUG are toate avizele de la ministerele de resort, inclusiv pe cel de la Consiliul Economic și Social, iar domnul Prim Ministru a semnat documentele și pentru avizul CSAT, fiind vorba despre schimbarea structurii Ministerului Afacerilor Interne”, a precizat, printre altele, șeful Afacerilor Interne.

Textul OUG-ului privind înființarea Poliției Animalelor

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:

Art. I – După capitolul VI din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 30 aprilie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou capitol, Cap. VI1 – „Măsuri pentru protecția temporară a animalelor aflate într-o situație de pericol”, cuprinzând articolele 241 – 245 , cu următorul cuprins:

„CAP. VI1 – Măsuri pentru protecția temporară a animalelor aflate într-o situație de pericol

Art. 241 – (1) Polițiștii din cadrul Poliției Române care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situație de pericol emit ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile.

(2) În sensul alin.(1), prin animal aflat într-o situație de pericol se înțelege animalul aflat în oricare dintre următoarele situații:

a) animal care a fost rănit sau schingiuit;
b) animal care a fost implicat în lupte între animale sau cu animale;
c) animal domestic sau animal sălbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul;
d) animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale;
e) animal domestic expus forțat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute;
f) animal din speciile ecvine și rumegătoare mari și mici aflat, fără supraveghere, pe căile de circulație publică.

(3) Polițiștii constată existența situației de pericol pe baza evaluării situației de fapt și a stării fizice a animalului care rezultă, după caz, din:
a) constatarea directă și consemnarea celor constatate într-un înscris ori înregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice;
b) declarațiile persoanelor implicate în activitățile prevăzute la alin.(2) sau ale persoanelor care au asistat la activitățile respective sau au cunoștință despre desfășurarea acestora;
c) înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de proveniența acestora;
d) înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau publicărilor în mediul
electronic și/sau de telefonie mobilă;
e) fișa de observație clinică întocmită de un medic veterinar.

(4) Polițiștii nu emit ordin de plasare a animalului în adăpost atunci când constată că situația de pericol nu a fost generată de către deținătorul animalului, iar acesta declară în scris că va asigura respectarea dispozițiilor art.5.
Art.242 – (1) Ordinul de plasare a animalului în adăpost cuprinde în mod obligatoriu mențiuni cu privire la:
a) data, ora și locul unde este emis;
b) numele, prenumele, calitatea și unitatea de poliție din care face parte polițistul care îl emite;
c) date care să asigure identificarea deținătorului animalului, dacă acesta este cunoscut;
d) date care să asigure identificarea animalului pentru care se dispune plasarea în adăpost;
e) descrierea motivelor de fapt care au determinat dispunerea măsurii și indicarea surselor de informare pe baza cărora a fost evaluată situația de fapt și starea fizică a animalului;
f) temeiul de drept pentru emiterea acestuia;
g) data la care încetează aplicarea măsurii de plasare în adăpost a animalului;
h) dreptul de a contesta ordinul de plasare a animalului în adăpost, termenul de exercitare a acestui drept și instanța la care se poate depune contestația.
(2) Ordinul de plasare a animalului în adăpost se semnează în mod obligatoriu de către polițistul care îl emite și se comunică entității responsabile cu prestarea serviciului de adăpostire a animalelor, precum și deținătorului animalului, dacă acesta este cunoscut.
(3) Ordinul de plasare a animalului în adăpost poate fi contestat de deținătorul animalului în condițiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 243 – (1) Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București au obligația de a asigura cu caracter continuu și permanent servicii publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost.

(2) Serviciile publice prevăzute la alin.(1) se asigură prin una sau mai multe dintre următoarele modalități:
a) organizarea și funcționarea unor adăposturi proprii, înregistrate sanitar veterinar în condiții stabilite prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;
b) încheierea unor contracte cu grădini zoologice, acvarii publice și centre de reabilitare și/sau îngrijire pentru animalele din fauna sălbatică, inclusiv cele deținute de organizații neguvernamentale de protecție a animalelor;
c) încheierea unor contracte cu adăposturi pentru câini fără stăpân sau a altor adăposturi pentru animale domestice, inclusiv cele deținute de organizații neguvernamentale de protecție a animalelor.
(3) Serviciile publice prevăzute la alin.(1) constau în capturarea/preluarea/ridicarea, asistența veterinară de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor
animalelor, conform legislației sanitar veterinare.

(4) În scopul cunoașterii modalităților de asigurare a serviciilor publice prevăzute la alin.(1), Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București au obligația de a pune la dispoziție, pe site-ul propriu, informații privind datele de contact ale entităților care asigură serviciile respective și ale locațiilor în care se desfășoară aceste activități.
(5) După evaluarea stării de sănătate, animalele cazate în adăposturile prevăzute la alin.(2) lit.a) pot fi date în custodie temporară unor organizații neguvernamentale de protecție a animalelor, la cererea acestora, dacă fac dovada îndeplinirii condițiilor de adăpostire și îngrijire. Animalele date în custodie temporară se restituie adăpostului, la cererea acestuia.
Art. 244 – (1) Ordinul de plasare a animalului în adăpost se pune în executare de îndată de către personalul care asigură prestarea serviciilor publice prevăzute la art.243 alin.(1), în prezența polițistului care l-a emis.
(2) Polițistul consemnează într-un proces verbal modalitatea de punere în executare a ordinului de plasare a animalului în adăpost, menționând în mod obligatoriu date privind adăpostul în care urmează a fi plasat animalul și mijlocul de transport utilizat.
(3) În situația infracțiunilor prevăzute la art.25, dacă polițistul pătrunde, în condițiile art.52 alin.(2) lit.c) din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, într-o locuință sau într-un spațiu delimitat ce aparține ori este folosit de o persoană fizică sau juridică, fără consimțământul acesteia sau al
reprezentatului legal, în procesul verbal întocmit cu această ocazie se înscriu și mențiunile obligatorii prevăzute la alin.(2).

(4) În scopul preluării în custodie temporară sau restituirii către deținător, în condițiile prezentei legi, Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București au obligația de a pune la dispoziție, pe site-ul propriu, informațiile privind animalele care fac obiect al ordinelor de plasare în adăpost, în termen de maximum 10 zile de la emiterea acestora.
Art. 245 – (1) Deținătorul poate solicita entității care asigură prestarea serviciului public de adăpostire a animalelor restituirea animalului plasat în adăpost, în termen de maximum 30 de zile de la data la care încetează aplicarea măsurii de plasare în adăpost.
Prin excepție, deținătorii animalelor plasate în adăpost potrivit art.241 alin.(2) lit.f) pot solicita restituirea acestora și în perioada de aplicare a măsurii de plasare în adăpost.
(2) În situația restituirii, deținătorul are obligația de a plăti către Consiliul județean sau către Consiliul General al Municipiului București cheltuielile cu asistența veterinară de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală, hrănirea, cazarea, deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor animalelor efectuate cu animalul plasat în adăpost.
(3) Animalul plasat în adăpost nu se restituie deținătorului dacă animalul face obiectul unei măsuri asigurătorii sau de confiscare în cadrul procesului penal ori unei măsuri de confiscare în materie contravențională.
(4) În sensul alin.(1), aplicarea măsurii de plasare în adăpost încetează la data expirării perioadei de 45 de zile prevăzută la art.241 alin.(1) sau, în interiorul acestei perioade, la data pronunțării de către instanța de contencios administrativ a soluției de suspendare sau de anulare a ordinului de plasare a animalului în adăpost.
(5) Animalul plasat în adăpost se consideră abandonat dacă deținătorul nu solicită restituirea acestuia în termenul prevăzut la alin.(1).”
Art. II – La alineatul (1) al articolului 26 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 2 martie 2020, după punctul 16 se introduce un nou punct, pct. 161 , cu următorul cuprins:
„161. desfășoară activități specifice, direct sau în cooperare cu alte entități publice sau private, potrivit competențelor stabilite prin lege, pentru protecția animalelor;”
Art. III – (1) În vederea aplicării dispozițiilor art. II, prin derogare de la prevederile art. 9 alin.(22) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, privind condiția de ocupare a funcțiilor de polițist prin concurs sau examen, pentru încadrarea funcțiilor de polițist din structura Poliției Române cu atribuții în protecția animalelor, se pot transfera medici veterinari oficiali din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, cu acordul acestora, în numărul și structura de posturi stabilite
prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(2) Pentru dobândirea statutului de polițist, personalului specializat prevăzut la alin. (1) i se aplică în mod corespunzător prevederile art. 10 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Persoanei care dobândește statutul de polițist în condițiile alin. (1), nu i se poate modifica raportul de serviciu, prin delegare, detașare, mutare sau transfer, timp de cel puțin 5 ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității.
Art. IV – Serviciile publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost se operaționalizează în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanțe de urgență.
Art. V – (1) Pentru o perioadă de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului articol, Ministerul Afacerilor Interne, Poliția Română și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor desfășoară activități de informare a populației cu privire la dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin intermediul mai multor instrumente și/sau acțiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă și informare prin mass-media, postarea informațiilor pe pagina de internet a instituției, organizarea unor acțiuni specifice în trafic, ori cu ocazia executării unor misiuni de ordine publică.
(3) Unitățile de politie asigură pregătirea profesională a polițiștilor cu privire la cunoașterea cadrului normativ și la modul de acțiune și intervenție în materia protecției animalelor.
(4) Pentru pregătirea profesională a polițiștilor, potrivit alin. (3), unitățile de poliție colaborează cu organizațiile neguvernamentale de protecție a animalelor, cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, precum și cu alte entități publice sau private.
Art. VI – Dispozițiile art. I referitoare la emiterea ordinului de plasare a animalului în adăpost se aplică la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanțe de urgență.

Vezi și

Afacere imobiliară dubioasă: Mama de 70 de ani, asociat unic, iar fiul, ‘locotenent’ al clanului Corduneanu

Toți pensionarii sunt vizați! Ce se întâmplă, de fapt, cu pensiile

Medicul care s-a oferit voluntar să se infecteze cu coronavirus o umilește pe Clotilde Armand: ‘Sunt phroasta ghramada!’

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare