sursa foto:  Inquam Photos/Sabin Cîrstoveanu

Document de ultimă oră! Starea de alertă, instaurată oficial în Sectorul 1

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Sector 1 a decis instaurarea stării de alertă în Sectorul 1, se precizează într-un document eliberat de CLSU Sector 1.

HOTĂRÂRE privind aprobarea instituirii stării de alertă şi a măsurilor ce vor fi luate pentru creşterea capacităţii de răspuns și diminuarea impactului riscului generat de eșecul serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

Nr. 8 din 23.07.2021 

Văzând adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. P/17.822/23.07.2021, înregistrată cu nr. A/249/23.07.2021 la Cabinetul Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti prin care a fost exprimat acordul Prefectului Municipiului Bucureşti pentru instituirea stării de alertă

Având în vedere analiza stării potenţial generatoare de situaţii de urgenţă în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, ca urmare a eşecului firmei S.C ROMPREST SA de a colecta deşeurile municipale

În aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind managementul Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgență, art. 2 lit.j), art. 3 lit. b), d), f), g), art. 4 alin. (1)lit. b), art. 43 alin. (1); 

Luând în considerare: 

art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și 

completările ulterioare; art. 1 alin.(2) lit. e), art. 36 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; art. 10 şi art. 580 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; art. 10 din Hotărârea de Guvern nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de Urgenţă; 

Văzând Raportul privind analiza de risc a stării potenţial generatoare de situații de urgenţă în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, ca urmare a incapacităţii firmei ROMPREST de a colecta deşeurile municipale, elaborat de Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situatiilor de urgenţă generate de epizootii, epidemii, generate de producerea de îmbolnăviri în masă, contaminarea produselor vegetale şi animale și eşecul serviciilor utilităţilor publice locale, constituit în cadrul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Sector 1 

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Sector 1, întrunit de îndată în şedinţă, prin utilizarea  mijloacelor electronice de Comunicare, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 

Art. 1. Începând cu data de 24.07.2021, ora 00.00, se declară stare de alertă la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pe o durată de maxim de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri

Art. 2. Măsurile ce vor fi luate în regim de urgenţă pentru creşterea capacităţii de răspuns şi diminuarea impactului riscului generat de eşecul serviciului public de salubrizare de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 sunt următoarele: 

a. Contractarea, prin intermediul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, de servicii de colectare, transport şi sortare a gunoiului menajer şi stradal în regim de maximă urgență de la operatori autorizaţi numai pentru perioada stării de alertă şi cu respectarea normelor concurenţiale, a transparenței, egalității de tratament şi a prevederilor legale referitoare la eficiență, eficacitate şi legalitatea cheltuirii fondurilor publice; Întocmirea unei strategii pe termen mediu de către autorităţile publice locale ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti privind prevenirea apariţiei tipului de risc generat de eşecul serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; c. Compartimentele funcţionale cu atribuții în domeniu din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului Sectorului 1 vor informa Prefectul Municipiului Bucureşti în datele de 30 .07.202106.08.2021 şi 13.08.2021 cu privire la stadiul întocmirii strategiei prevăzute la art.2 lit. b.; d. Intensificarea controalelor/verificărilor privind depozitarea ilegală de deşeuri de către Poliţia Locală Sector 1 şi cu sprijinul Poliţiei Române; e. Poliția Locală a Sectorului 1 şi Direcţia de Utilități Publice, Salubrizare și Protectia Mediului Sector 1 vor monitoriza zilnic şi vor trimite membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Sector 1 şi Prefectului Municipiului Bucureşti informații periodice privind evoluţia situației din teren, respectiv cantitatea de deşeuri colectată zilnic, cu defalcare pe fiecare operator, cantitățile de deşeuri predate către operatorii de gropi ecologice în vederea depozitării finale, numărul de procese-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de Compartimentul Protecţia Mediului din cadrul Poliției Locale Sector 1 cu privire la nerespectarea legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor de către operatorii economici şi populație; Autorităţile publice locale ale Sectorului 1 vor asigura posibilitatea continuării contractului de salubrizare de către Compania Romprest Service S.A.

Art. 3. Starea de alertă va înceta înainte de expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 1 atunci când analiza factorilor de risc indică faptul că nu mai există riscul care a condus la declararea acesteia. 

Art. 4. Secretariatul Tehnic al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Sector 1 va aduce la cunoştinţă prezenta Hotărâre membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Sector 1, persoanelor şi instituțiilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgență. 

Art. 5. (1) Hotărârea prin care se declară starea de alertă la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti se publică în Monitorul Oficial Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, se aduce la cunoştinţa populaţiei prin mijloace de comunicare în masă, se difuzează pe posturile de radio și de televiziune în cel mult două ore de la adoptare şi se retransmite în mod repetat în primele 24 de ore de la instituirea stării de alertă prin intermediul Serviciului Imagine şi Cultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

(2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENȚĂ SECTOR

PRIMAR, CLOTILDE MARIE BRIGITTE ARMAND 

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare