sursa foto:  realitatea.net

EXCLUSIV Guvernul Orban lasă o portiță larg deschisă STS-ului! Serviciul ar putea să aibă acces la contractele de muncă ale bugetarilor

Update! Serviciul de Telecomunicații Speciale a reacționat la articolul publicat de Bugetul.ro

„În urma informațiilor apărute în spațiul public privind Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative (digitalizare), supus dezbaterii publice în cursul zilei de ieri, 14.10.2020, Biroul de Presă al STS face următoarele precizări:
Furnizarea serviciului de semnătură electronică nu permite în niciun mod accesul furnizorului care a emis semnătura electronică la înscrisurile pe care utilizatorul serviciului le semnează folosind semnătura electronică respectivă.
Serviciul de Telecomunicații Speciale nu are acces la niciun document electronic semnat de utilizatorii care au primit drepturi de semnătură electronică și nici nu deține responsabilitatea asupra celor semnate.
Conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul de Telecomunicații Speciale este desemnat „să furnizeze servicii de certificare calificată destinate exclusiv personalului autorizat din cadrul instituțiilor și autorităților publice, în scopul îndeplinirii atribuțiilor funcționale”.
Menționăm faptul că, potrivit aceluiași act normativ, semnătura electronică reprezintă date în formă electronică ce sunt atașate sau logic asociate cu alte date în formă electronică (documentul care este semnat) și care servesc ca metodă de identificare.
De asemenea, conform prevederilor legale menționate mai sus, semnătura electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a. este legată în mod unic de semnatar;
b. asigură identificarea semnatarului;
c. este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;
d. este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în aşa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă.
Amintim faptul că, pentru a deveni furnizor acreditat de servicii de certificare, este necesară îndeplinirea unor cerințe tehnice și procedurale, precum și obținerea unor certificări specifice, acordate în urma auditării de către organisme acreditate în acest sens (inclusiv certificările legate de sistemul de management al calităţii şi de management al securităţii informaţionale, certificate în conformitate cu standardele ISO 9001 şi, respectiv, ISO 27001).”, a transmis STS.

Guvernul vrea să schimbe Codul Muncii, printr-o Ordonanță de Urgență pusă în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii. Potrivit unui anunț făcut chiar de ministrul Muncii, Violeta Alexandru, „se va putea folosi semnătura electronică atât la semnarea, cât și la modificarea sau încetarea Contractului Individual de Muncă”.

Conform proiectului de Ordonanță de Urgență, semnătura electronică calificată pentru instituțiile și autoritățile publice și angajații acestora poate fi obținută prin Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Pentru instituțiile și autoritățile publice și angajații acestora semnătura electronică calificată poate fi obținută prin Serviciul de Telecomunicații Speciale, în condițiile și termenele stabilite prin hotărâre a Guvernului, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, cu completările ulterioare.”, se precizează în proiectul de OUG, pus în dezbatere publică pe site-ul MMPS.

De altfel, în luna aprilie a acestui an, prin OUG nr. 39/2020, Guvernul Orban a desemnat „Serviciul de Telecomunicații Speciale să furnizeze servicii de certificare calificată destinate exclusiv personalului autorizat din cadrul instituțiilor și autorităților publice, în scopul îndeplinirii atribuțiilor funcționale”.

Surse din domeniul IT ale Bugetul.ro au dezvăluit că Executivul lasă o portiță deschisă pentru STS, ca Serviciul de Telecomunicații Speciale să aibă acces la contractele de muncă ale bugetarilor.

Depinde cum va fi implementat softul. Dacă acesta va fi implementat corect, conținutul contractului de muncă ar trebui anonimizat, iar angajații STS n-ar trebui să-l vadă. Însă, rămâne o portiță deschisă, iar cei de la STS, dacă vor, pot să aibă acces la contractul de muncă și la conținutul acestuia”, au declarat surse ale Bugetul.ro.

Serviciu gratuit pentru instituțiile de stat

Serviciile menționate la alin. (1) sunt furnizate, cu titlu gratuit, instituțiilor și autorităților publice din România, astfel cum acestea sunt definite în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare”, mai spune legea.

Ce spune proiectul de OUG pus în dezbatere publică pe site-ul MMPS

ART. I Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După alineatul (1) al articolului 16 se introduc opt noi alineate, alin. (11 ) – (18) cu următorul cuprins:

„(11 ) Părțile pot opta să utilizeze la încheierea contractului individual de muncă/actului adițional la contract, după caz, semnătura electronică calificată, însoțită de marca temporală și emisă de un furnizor de servicii de încredere calificat potrivit Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE și acreditat de către autoritatea competentă la nivel național.

(12) Angajatul poate obține semnătura electronică calificată prin solicitare directă la furnizorul de servicii acreditat sau prin intermediul angajatorului.

(13) Pentru instituțiile și autoritățile publice și angajații acestora semnătura electronică calificată poate fi obținută prin Serviciul de Telecomunicații Speciale, în condițiile și termenele stabilite prin hotărâre a Guvernului, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, cu completările ulterioare.

(14) Pentru angajații/angajatorii din mediul privat semnătura electronică calificată poate fi obținută prin furnizori de servicii acreditați.

(15) Contractele individuale de muncă și actele adiționale încheiate prin utilizarea semnăturii electronice calificate se arhivează de către angajator în arhive electronice care vor fi puse la dispoziția organelor de control competente la solicitarea acestora.

(16) Părțile pot opta pentru utilizarea semnăturii electronice calificate pentru întocmirea tuturor înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, potrivit legii.

(17) În raporturile angajatorului cu instituțiile publice, la întocmirea înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă, acesta poate utiliza semnătura electronică calificată.

(18) Forma scrisă a înscrisurilor cerută de prezenta lege se consideră îndeplinită și dacă înscrisul este întocmit în formă electronică și este semnat cu semnătură electronică calificată însoțită de marcă temporală emisă de un prestator de servicii autorizat de autoritatea competentă la nivel național.

2. Alineatul (2) al articolului 161 se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Copia contractului individual de muncă/actului adițional se păstrează la locul de muncă definit conform alin. (1) pe suport electronic sau pe suport hârtie, de către persoana desemnată de angajator în acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidențialitatea datelor cu caracter personal și se pune la dispoziția organelor de control competente, la solicitarea acestora.
3. După alineatul (2) al art. 110 se introduce un nou alineat, alin. (3) cu următorul cuprins:
(3) Salariații care își desfășoară activitatea la domiciliul au obligația de a respecta secretul de serviciu și confidențialitatea informațiilor și a documentelor utilizate.

ART.II. Legea nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 2 aprilie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Litera a) a articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
a) telemuncă – forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, folosind tehnologia informației și comunicațiilor;

2. Alineatul (3) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

3)Angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului prin utilizarea tehnologiei informațiilor și a comunicațiilor, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, în condițiile legii.

3. Articolul 5 alineatul (2) litera c) se abrogă.

4. Litera a) a articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

a) să asigure mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepția cazului în care părțile convin printr-un acord scris să fie utilizate cele proprii ale telesalariatului, cu specificarea condițiilor de utilizare;

5. Litera c) a articolului 7, se modifică și se completează după cum urmează:
”c) să asigure condiții pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru.”
6. După litera e) a alineatului (2) a articolului 8 se introduce o literă nouă, litera f), cu următorul cuprins:
f) să respecte secretul de serviciu și confidențialitatea informațiilor și a documentelor utilizate.

ART. III Legea securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Litera f) a articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„ f) eveniment – accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situația de persoană dată dispărută sau accidentul de circulație, în condițiile în care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum și cazul susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune;”

2. După alineatul (3) al articolului 21 se introduc două noi alineate, alineatul (4) și (5), cu următorul cuprins:

„(4) Dovada instruirii prevăzută la art.20 poate fi întocmită în format electronic sau pe suport hârtie în conformitate cu modalitatea stabilită prin regulamentul intern.
(5) În cazul folosirii variantei în format electronic prevăzută la alin. (4), dovada instruirii trebuie să fie semnată cu semnătură electronică calificată însoțită de marca temporală și emisă de un furnizor de servicii de încredere calificat potrivit Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE și acreditat de către autoritatea competentă la nivel național.”

3. Litera g) a alineatului (1) a articolului 30 se abrogă.

Vezi și

Gheorghe Piperea, reacție pentru Bugetul.ro, după ce judecătorii au amânat pronunțarea în scandalul Clotilde Armand-Dan Tudorache

Codul Muncii are parte de modificări! Ministrul Violeta Alexandru a făcut anunțul

Vești proaste pentru anumiți pensionari! Veți rămâne fără pensie

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare