sursa foto:  economica.net

Legea a intrat în vigoare azi! Noi drepturi pentru veteranii teatrelor de operații

Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat a intrat în vigoare azi, 4 februarie 2021.

Actul normativ prevede acordarea unor drepturi veteranilor teatrelor de operații, familiilor acestora, precum și urmașilor celor decedați în misiuni.

Bugetul.ro vă prezintă cele mai importante drepturi de care vor beneficia, începând de azi, militarii care participă/au participat, cel puțin 120 de zile, neîntrerupt sau cumulativ, la acțiuni militare, misiuni și operații desfășurate în teatre de operații/zone de misiuni și cărora li se acordă calitatea de „Veteran în teatrele de operații”.

Trebuie precizat că răniților, militarilor invalizi, civililor invalizi, personalului participant care a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice li se atribuie calitatea de „Veteran din teatrele de operații”, indiferent de durata participării la acțiuni militare, misiuni și operații desfășurate în teatre de operații/zone de misiuni.

Răniții, militarii invalizi, civilii invalizi și personalul participant care au dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice se mențin, se încadrează ori se reîncadrează, după caz, în categoria de personal/corpul militar căreia/căruia îi aparțin, la cerere, în instituțiile din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională din care fac/au făcut parte, în funcții militare sau civile stabilite prin ordin al conducătorului instituției respective, în condițiile prevăzute de prezenta lege, se arată la Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 168/2020.

(2) Menținerea, încadrarea sau reîncadrarea în funcții militare ori civile se face prin ordin al conducătorului instituției din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, fără examen ori concurs, pe baza propunerii comandantului/șefului unității/detașamentului, înaintate ierarhic/similar, a concluziilor comisiei special desemnate prin ordinul șefului Statului Major al Apărării/similar și a avizului comisiilor de expertiză medico-militară, al medicului de medicina muncii și al medicului de expertiza capacității de muncă, al medicului psihiatru sau al psihologului clinician, după caz.

(3) Condițiile privind menținerea, încadrarea ori reîncadrarea personalului participant rănit, invalid, precum și a celui care a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice se stabilesc prin ordin al conducătorului instituției din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională.

(4) Comisia de expertiză medico-militară, medicul de medicina muncii, medicul de expertiză a capacității de muncă, medicul psihiatru sau psihologul clinician, după caz, constată dacă atribuțiile funcțiilor prevăzute la alin. (1) sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecțiunea fizică și/sau psihică și pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava.

(5) Comisia special desemnată prin ordinul șefului Statului Major al Apărării/similar, prevăzută la alin. (2), stabilește dacă misiunea, operația sau activitatea în cauză se încadrează în prevederile art. 2 lit. b).

(6) Militarii invalizi care au fost trecuți în rezervă sau direct în retragere, precum și civilii invalizi cărora le-au încetat raporturile de muncă pot beneficia, o singură dată, de reîncadrarea în funcții militare sau civile, după caz, la cerere, prin ordinul conducătorului instituției din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, cu respectarea prevederilor alin. (2).

(7) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător la fiecare modificare a raporturilor de serviciu.

(8) Pentru perioada menținerii, încadrării sau reîncadrării, potrivit prevederilor alin. (1), (2) și (6), personalul participant nu poate beneficia de pensie de invaliditate.

(9) Personalul participant menținut, încadrat sau reîncadrat în funcții militare potrivit alin. (1) și (6) poate participa la forme de perfecționare a pregătirii profesionale din domeniile stabilite prin ordinul conducătorului instituției din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de reglementările în vigoare, mai puțin cele referitoare la aptitudinea medicală și fizică. Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Drepturile personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații

Conform legii intrate azi în vigoare, militarii invalizi, civilii invalizi, răniții și personalul participant care au dobândit afecțiuni fizice beneficiază de următoarele drepturi:

a) tratament și/sau asistență psihologică în țară sau în străinătate, în cazul în care afecțiunile nu pot fi tratate în țară, cu suportarea cheltuielilor reprezentând costul tratamentului și al cheltuielilor aferente din bugetul instituției din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, după caz. Metodologia privind trimiterea la tratament în străinătate și achitarea/decontarea cheltuielilor se stabilește prin ordin al conducătorului instituției din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională;

b) tratament de recuperare gratuit în instituții medicale de profil;

c) asistență pentru reconversie profesională și reintegrare în muncă pentru invalizii de gradul III;

d) orteze, proteze, produse medicale ortopedice și alte produse și dispozitive medicale gratuite, precum și repararea și înlocuirea acestora ori de câte ori este nevoie, la recomandarea medicului specialist. Metodologia privind achitarea/decontarea cheltuielilor pentru repararea și înlocuirea acestora se stabilește prin ordin al conducătorului instituției din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională;

e) dreptul de a primi și a purta uniforma militară, după trecerea în rezervă sau în retragere, în condițiile stabilite prin ordin al conducătorului instituției din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională;

f) asigurarea, în mod gratuit, a locurilor de înhumare în cimitirele militare sau civile;

g) decontarea cheltuielilor de transport cu autoturismul de la/la domiciliu/reședință la/de la locul de muncă, potrivit programului de activitate, în condițiile stabilite prin ordin al conducătorului instituției din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, pentru personalul participant încadrat în gradul I de invaliditate care este menținut, încadrat sau reîncadrat în funcție;

h) închirierea sau cumpărarea, cu prioritate, a unei locuințe din fondul de locuințe sociale al administrației publice;

i) o sumă forfetară lunară, neimpozabilă, în procent de 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, reprezentând contravaloarea taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune și televiziune, a abonamentului lunar de telefonie și a transportului lunar, ce se acordă beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestuia împuternicit prin procură.

(2) Personalul participant care a dobândit afecțiuni psihice beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) -d) și lit. f) -i).

(3) La cererea militarilor invalizi, civililor invalizi sau a persoanelor în grija cărora se află aceștia, potrivit legii, pot fi asigurate servicii de îngrijire personală, integrat cu alte servicii, în centre de asistență socială, de asistență medico-socială și de psihologie operațională înființate de către instituții din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională. În măsura în care serviciile de îngrijire personală nu pot fi asigurate în centre de asistență socială, de asistență medico-socială și de psihologie operațională înființate de către instituții din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, acestea pot fi asigurate în centre de asistență socială private, cu decontarea cheltuielilor aferente de către instituția de care aparține solicitantul.

(4) Personalul prevăzut la alin. (1) și (2), precum și membrii familiei și/sau alte persoane care participă la îngrijirea acestuia beneficiază, la cerere, în limitele, condițiile și pentru activitățile stabilite prin ordin al conducătorului instituției din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, de următoarele drepturi:

a) transport gratuit dus-întors la instituțiile medicale de profil din țară, la evenimentele la care sunt invitați de instituțiile din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională sau de alte instituții, precum și la alte activități necesare pentru refacerea fizică și psihică sau pentru rezolvarea unor probleme administrative care presupun prezența acestuia;

b) cazare gratuită în spațiile aflate în administrarea instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, de care aparțin.

(5) Pe timpul efectuării tratamentului în străinătate prevăzut la alin. (1) lit. a), personalul participant și însoțitorii acestuia beneficiază de drepturile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate, cu suportarea cheltuielilor din bugetul instituției de care aparține.

(6) Personalul prevăzut la alin. (1) și (2) trimis la tratament în străinătate poate fi vizitat de soț sau rudele de gradul I, câte 5 zile după internare și la fiecare lună de spitalizare, cu suportarea cheltuielilor din bugetul instituției de care aparține, în condițiile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate.

(7) Personalul participant la acțiuni militare, misiuni și operații desfășurate în afara teritoriului statului român care este evacuat medical din zona de operații în spitale din străinătate, precum și însoțitorii acestuia din zona de operații beneficiază de drepturile de diurnă stabilite pentru misiunea sau operația respectivă până la data prevăzută pentru încheierea misiunii, urmând ca, după această dată, să beneficieze de drepturile prevăzute la alin. (5).

(8) Metodologia privind asigurarea drepturilor prevăzute la alin. (1) – (7) se stabilește prin ordin al conducătorului instituției din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională.

Art. 9.  (1) Militarii invalizi și civilii invalizi beneficiază și de acordarea unei indemnizații lunare de invaliditate, astfel:

a) pentru gradul I de invaliditate, două câștiguri salariale medii brute;

b) pentru gradul II de invaliditate, 1,5 câștiguri salariale medii brute;

c) pentru gradul III de invaliditate, un câștig salarial mediu brut.

(2) Militarii invalizi și civilii invalizi, încadrați în gradul I de invaliditate, beneficiază de o indemnizație lunară pentru însoțitor, egală cu câștigul salarial mediu brut.

(3) Indemnizațiile acordate în condițiile alin. (1) și (2) reprezintă forme de sprijin cu destinație specială.

(4) Personalului participant civil i se acordă despăgubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse în timpul și din cauza acțiunilor militare, misiunilor și operațiilor, în condițiile stabilite de lege pentru soldații și gradații profesioniști. Evaluarea capacității de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face de către comisia de expertiză medicală.

(5) Militarii invalizi și civilii invalizi pot cumula indemnizația de invaliditate cu pensia sau solda/salariul cuvenită/cuvenit, în cazul în care desfășoară activitatea ca angajați, sau cu veniturile suplimentare realizate din activități independente.

(6) Militarii invalizi și civilii invalizi încadrați în gradul I de invaliditate beneficiază, la cerere, în baza programelor de recuperare întocmite conform normelor aprobate prin ordin al conducătorului instituției din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, de următoarele drepturi:

a) posibilitatea alegerii centrului de tratament/recuperare;

b) asigurarea consilierii și informării periodice cu privire la posibilitățile de tratament și recuperare în centre de profil;

c) programe de asistență psihologică particularizate și adaptate nevoilor fiecăruia;

d) participarea la activități sociale.

(7) Militarii invalizi și civilii invalizi pot beneficia de programe organizate în scopul recunoașterii meritelor personalului participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român.

(8) Procedura de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1), (2) și art. 8 alin. (1) lit. i) se stabilește prin ordin al conducătorului instituției din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională.

Art. 10. (1) Personalul participant rănit în cadrul acțiunilor militare, misiunilor și operațiilor, precum și cel care a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice ca urmare a participării la acțiuni militare beneficiază, pe lângă celelalte drepturi stabilite conform legii, de o indemnizație lunară în cuantum de două câștiguri salariale medii brute.

(2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) se acordă de la data producerii vătămărilor corporale, respectiv diagnosticării afecțiunilor fizice și/sau psihice dobândite ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații și până la data încetării incapacității temporare de muncă.

Art. 11. (1) Personalul participant care la examenul medical efectuat la înapoierea din misiune sau ulterior, dar nu mai târziu de un an de la data înapoierii, este diagnosticat cu afecțiuni fizice pentru care se stabilește legătura de cauzalitate cu participarea la acțiuni militare, misiuni și operații beneficiază de drepturile conferite de prezenta lege.

(2) Personalul participant care la examenul medical efectuat la înapoierea din misiune sau ulterior, dar nu mai târziu de 5 ani de la data înapoierii, este diagnosticat cu afecțiuni psihice pentru care se stabilește legătura de cauzalitate cu participarea la acțiuni militare, misiuni și operații beneficiază de drepturile conferite de prezenta lege.

(3) Personalul armatei prevăzut la alin. (1) și (2) beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 10 alin. (1) începând cu data diagnosticării afecțiunilor fizice și/sau psihice pentru care se stabilește legătura de cauzalitate cu participarea la acțiuni militare, misiuni și operații până la data stabilirii situației medico- militare sau medicale, după caz, doar pentru perioadele în care s-a aflat în incapacitate temporară de muncă.

Art. 12. (1) Personalul participant care a dobândit calitatea de „Veteran din teatrele de operații” și care nu este invalid, rănit ori nu a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice în urma participării la acțiuni militare, misiuni și operații beneficiază de următoarele drepturi:

a) dreptul de a purta uniforma militară, după trecerea în rezervă sau în retragere;

b) o sumă forfetară lunară, neimpozabilă, în procent de 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru personalul în activitate;

c) o indemnizație lunară, neimpozabilă, în valoare de 1.000 de lei, după trecerea în rezervă sau retragere.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se acordă beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora împuterniciți prin procură, conform metodologiei stabilite prin ordin al conducătorului instituției din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională.

Art. 13. Instituțiile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională pot înființa centre de asistență socială, de asistență medico-socială și de psihologie operațională, pentru personalul participant la acțiuni militare, misiuni și operații, a căror organizare și funcționare se reglementează prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14.  (1) În procesul reinserției sociale, recuperarea fizică și/sau recuperarea/reabilitarea psihică a invalizilor și răniților participanți la acțiuni militare, misiuni și operații se pot/poate realiza și prin participarea acestora la evenimente sportiv-recreative organizate, potrivit aptitudinilor lor, în țară sau în străinătate de către instituțiile din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională sau de către alte organizații naționale ori internaționale cu care acestea cooperează.

(2) Pentru evenimentele sportiv-recreative organizate în străinătate, persoanele prevăzute la alin. (1) și, după caz, însoțitorii acestora, membrii de familie, precum și persoanele cu atribuții în procesul de pregătire și desfășurare a respectivelor evenimente beneficiază de drepturile stabilite pentru personalul propriu trimis în misiune temporară în străinătate.

(3) Fondurile destinate achiziției de echipamente sportive, dispozitive și a altor materiale necesare desfășurării antrenamentelor și participării la activități complementare celor prevăzute la alin. (1), precum și fondurile necesare asigurării transportului, acreditării, cazării, diurnei și a altor bunuri și servicii, prevăzute de lege, pentru competitori, rezerve, staff tehnic și alte persoane care fac parte din delegație, se asigură din bugetul instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, în condiții stabilite prin ordin al conducătorului instituției.

Art. 15.  Copiii răniților, militarilor invalizi și civililor invalizi, precum și ai personalului participant care a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice au prioritate la înscrierea în creșele și grădinițele din sistemul public.

Art. 16.  (1) Familia militarilor invalizi și a civililor invalizi beneficiază, la cerere, de următoarele drepturi:

a) transferul sau înscrierea copiilor, fără examen, la/în instituțiile de învățământ preuniversitar sau universitar din subordinea instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, după caz, pe baza rezultatelor la învățătură obținute în instituțiile civile de învățământ, testelor de aptitudini, în condițiile prevăzute prin ordin al conducătorului instituției din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională;

b) acordarea de burse de studii lunare pentru copii de către instituțiile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională. Bursele se plătesc lunar pentru copiii personalului participant încadrat în gradele I, II și III de invaliditate, prin aplicarea unui coeficient de 1,0 asupra câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata;

c) încadrarea copiilor și/sau a soțului în funcții militare/similare, după caz, în cadrul instituției din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, dacă îndeplinesc cerințele necesare ocupării posturilor respective, fără examen sau concurs;

d) încadrarea copiilor și/sau a soțului în posturi de personal civil contractual în cadrul instituției sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, dacă îndeplinesc cerințele necesare ocupării posturilor respective, fără examen sau concurs.

(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) beneficiază soțul, cu condiția solicitării dreptului în termen de maximum 5 ani de la data stabilirii invalidității, precum și copiii care nu au depășit vârsta de 26 de ani până la data solicitării dreptului.

(3) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. c) sau d) se pot acorda o singură dată.

(4) Procedurile privind transferul sau înscrierea copiilor la/în instituțiile de învățământ din subordinea instituțiilor sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, privind acordarea burselor lunare fiecărui copil, precum și privind încadrarea copiilor și/sau a soțului în funcții specifice se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al conducătorului fiecărei instituții pentru familia personalului participant propriu.

(5) Dreptul de gestionare a burselor lunare de studii acordate de instituția din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională pe durata studiilor în instituțiile de învățământ civile cuvenite copiilor militarilor invalizi și civililor invalizi, fără a depăși vârsta de 26 de ani, în condițiile stabilite prin norme aprobate prin ordin al conducătorului instituției din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, revine exclusiv personalului invalid până la împlinirea vârstei de 18 ani de către copilul acestuia.

Ce drepturi vor avea urmașii celor decedați ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații

Drepturile de care beneficiază, la cerere, urmașii personalului decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații:

• înscrierea copiilor cu prioritate în creșele și grădinițele din sistemul public;

• transferul sau înscrierea copiilor, fără examen, la/în instituțiile de învățământ preuniversitar sau universitar din subordinea instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, după caz, pe baza rezultatelor la învățătură obținute în instituțiile civile de învățământ, testelor de aptitudini, în condițiile prevăzute prin ordin al ministrului apărării naționale;

• încadrarea copiilor și/sau a soțului supraviețuitor în funcții militare în cadrul instituției din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, dacă îndeplinesc cerințele necesare ocupării posturilor respective, fără examen sau concurs;

• încadrarea copiilor și/sau a soțului supraviețuitor în posturi de personal civil contractual în cadrul instituției sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, dacă îndeplinesc cerințele necesare ocupării posturilor respective, fără examen sau concurs;

• ajutoare și despăgubiri în cuantumurile prevăzute de legislația în vigoare;

• o indemnizație lunară egală cu câștigul salarial mediu brut, pentru urmașii personalului participant decedat în urma participării la acțiuni militare, misiuni și operații care realizează venituri lunare mai mici de 50% din câștigul salarial mediu brut, indiferent de numărul acestora;

• acordarea de burse de studii lunare pentru copiii personalului participant decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații, în cuantum egal cu valoarea rezultată prin aplicarea unui coeficient de 1,10 asupra câștigului salarial mediu brut, pe durata studiilor în instituțiile civile de învățământ, fără a depăși vârsta de 26 de ani, în condițiile stabilite prin ordin al conducătorului instituției din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională;

• închirierea și/sau cumpărarea, cu prioritate, a unei locuințe din fondul de locuințe sociale al administrației publice;

• folosirea centrelor de refacere a capacității de muncă, sanatoriilor, căminelor de garnizoană, cluburilor militare și altor facilități recreative și sportive, în condițiile stabilite pentru cadrele militare, polițiști sau polițiști de penitenciare, după caz, pentru urmașii personalului participant propriu;

• asistență medicală în instituțiile medicale militare sau publice și asigurarea de medicamente, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării, în condițiile stabilite pentru cadrele militare, polițiști sau polițiști de penitenciare, după caz;

• asistență psihologică asigurată gratuit de către structurile de specialitate din cadrul instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională;

• asigurarea, în mod gratuit, a locurilor de înhumare în cimitirele militare și civile;

• continuarea dreptului de folosință a locuinței de serviciu de care beneficia personalul participant la data decesului, cu scutire de la plata chiriei, pe durata și în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, în cazul în care nu beneficiază de închirierea și/sau cumpărarea, cu prioritate, a unei locuințe din fondul de locuințe sociale al administrației publice.

Părinții personalului armatei decedat ca urmare a participării în acțiuni militare, misiuni și operații beneficiază de un sfert din indemnizația lunară egală cu câștigul salarial mediu brut, dacă realizează venituri lunare mai mici de 50% din câștigul salarial mediu brut.

Plata acestei indemnizații lunare încetează în următoarele situații:

• de la data când persoana beneficiară/persoanele beneficiare realizează venituri lunare mai mari de 50% din câștigul salarial mediu brut;

• în caz de deces al persoanei/persoanelor beneficiare; l de la data recăsătoririi soțului supraviețuitor;

• la data când copiii au împlinit vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani (această prevedere nu se aplică copiilor pe toată durata invalidității de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care beneficiau de indemnizația lunară egală cu câștigul salarial mediu brut).

De încadrarea copiilor și/sau a soțului supraviețuitor în funcții militare sau în posturi de personal civil contractual, fără examen sau concurs, beneficiază, o singură dată, soțul supraviețuitor care nu s-a recăsătorit, cu condiția solicitării dreptului în termen de maximum cinci ani de la producerea decesului personalului participant, și copiii cu vârsta de până la 26 de ani, împliniți până la data solicitării dreptului.

Procedurile privind transferul sau înscrierea copiilor la/în instituțiile de învățământ din subordinea MApN, privind acordarea burselor lunare fiecărui copil, precum și privind încadrarea copiilor și/sau a soțului în funcții specifice se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale.

Urmașii personalului participant care în timpul și din cauza participării la acțiuni militare, misiuni și operații a dobândit răni sau afecțiuni fizice ori psihice care, ulterior, i-au produs decesul beneficiază de drepturile urmașilor personalului decedat, menționate mai sus, cu condiția de a nu fi beneficiat de drepturi similare pe care legea le prevede a fi acordate o singură dată.

Părinții personalului participant care în timpul și din cauza participării la acțiuni militare, misiuni și operații a dobândit răni sau afecțiuni fizice ori psihice care, ulterior, i-au produs decesul beneficiază de un sfert din indemnizația lunară egală cu câștigul salarial mediu brut, dacă realizează venituri lunare mai mici de 50% din câștigul salarial mediu brut.

Vezi și

Mega-veste! Acest tip de angajați ar putea beneficia de indemnizații mai mari, chiar și pentru cei pentru cei care sunt în concediul de acomodare

EXCLUSIV Ministrul Nicolae Ciucă reacționează: ‘Nu are nicio legătură cu un lockdown!’

Artificiul prin care polițiștii cu relații sus-puse ajung să câștige pensii de serviciu uriașe! Metoda prin care își umflă fluturașul de salariu

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare